بی خبر از هم

 🌺 بی خبر از هم 🌺


بی خبر از هم دگر آسوده خوابیدن چه سود؟


                    بـر مزار مردگان خویـش نالیــدن چه سود؟


 زنـــــده را بـــایـــد بــــه فریــادش رسیـد


                    ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟


 زنـــــده را تـا زنـــــده اسـت قدرش بـدان


                    ورنه بر روی مزارش کوزه گل چیدن چه سود؟


 زنـــــده را در زنـــدگـی دسـتــش بگـیــر


                    ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود؟


 بـــا محبّـــت دســـت پیـــران را بـبــوس


                    ورنه بـر روی مزارش تاج گل چیـدن چه سود؟


 یک شبــی با زنــــده ای غمـخوار باش


                    ورنه بر روی مزارش زار نالیدن چه سود؟


 تـا زمانـی زنده ایم با یکدگـــر بیگانه ایم


                   جا خالی من اندر خانه ام دیدن چه سود؟


 گــــــر توانـــی زنــــده ای را شــــاد کن


                    در عزا عطر و گلاب ناب پاشیدن چه سود؟


 از برای سالمنـدان یک گل خوشبـو ببر


                    تاج گل ها در کنار هم دگر چیدن چه سود؟


گــر نپـرســی حــال مـن تـــا زنــــده ام


                   گریه و زاری و نالیدن پس از مرگم چه سود؟


 گـــر نکــردی یــاد مـن تـــا زنــــده ام


                   سنگ مرمرها به روی قبر من چیدن چه سود؟


❔❕

/ 0 نظر / 38 بازدید